Yazı Detayı
05 Ağustos 2019 - Pazartesi 10:48 Bu yazı 420 kez okundu
 
Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor
Mehmet Halhalli
mhmthalhallii@gmail.com
 
 

TFF 2.​Lig Beyaz grup­ta bu yıl mü­ca­de­le edecek olan tem­sil­ci­miz Şan­lı­ur­fas­por, maddi sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le yok ol­ma­nın eşi­ği­ne geldi. Ku­lü­bün yak­la­şık 80 mil­yon TL borcu ne­de­niy­le çık­ma­za girdi. Yö­ne­ti­ci­ler borç yükü al­tın­da ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­mez halde sos­yal medya üze­rin­de #Şan­lı­ur­fas­por­Yo­kOl­ma­sın eti­ke­tiy­le mü­ca­de­le ve­ri­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin bu ça­lış­ma­sı bir­çok kulüp ta­ra­fın­dan des­tek ve­ril­di ancak ağır borç ne­de­niy­le bu ya­zı­lar sa­de­ce sos­yal med­ya­da kaldı.

Yö­ne­ti­ci­le­rin ku­lü­bü gir­di­ği çık­maz­dan çı­kar­mak adına her­han­gi bir proje üret­ti­ği­ni söy­le­mek zor. Bu­gü­ne kadar sa­de­ce sos­yal medya üze­rin­den kam­pan­ya yü­rü­ten yö­ne­ti­ci­le­rin bu tavrı bir­çok ke­si­min tep­ki­si­ne neden oldu. Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se gelir ge­ti­recek bir pro­je­niz yoksa neden yö­ne­ti­me aday ol­du­nuz diye sor­mak ge­re­ki­yor. Eğer va­li­lik ve be­le­di­ye­le­re gü­ve­ne­rek aday ol­duy­sa­nız neden ol­du­nuz? Nor­mal şart­lar­da be­le­di­ye­le­rin fut­bol ta­kım­la­rı­na resmi ola­rak des­tek ver­me­si im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sizin bun­la­rı bil­me­niz ge­re­ki­yor. Yıl­lar­dır ar­ta­rak devam eden bu borç­la­ra kimse bir çözüm bu­la­ma­dı­ğı için bu borç yükü artık öde­ne­mez hale geldi.

Şan­lı­ur­fas­por’un eski baş­kan­la­rın­dan Kemal Sa­ra­çoğ­lu, Ur­fas­por’un ka­pa­tı­lıp ye­ri­ne başka bir ta­kım­la devam edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şu söz­le­ri pay­laş­tı, “Her şeyi bu­ra­ya sarf edecek bil­gi­si­ni de­ne­yi­mi­ni sabah gi­decek ak­şa­ma kadar ça­lı­şa­cak yo­ru­la­cak fut­bo­lu bilen işten ger­çek­ten an­la­yan Urfa'da çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız var. On­lar­dan bir yö­ne­tim Baş­kan ge­ti­rip al­tı­nı iş adam­la­rıy­la dol­du­ra­lım güçlü bir yö­ne­tim ku­ra­lım. Bir ku­lü­bün para ol­maz­sa da marka de­ğe­ri bit­me­me­li. Ger­çek­ten çık­maz­lar­day­sak bugün bir Ma­lat­ya bir Ga­zi­an­tep gibi bir Er­zu­rum gibi 2. ta­kı­mı­mı­zı oluş­tu­rup Süper lige çı­ka­ra­lım.” di­ye­rek bir çözüm öne­ri­sin­de bu­lun­du.
Bi­rik­miş borç­lar ne­de­niy­le Şan­lı­ur­fas­por yavaş yavaş yok olu­yor. 80 mil­yon TL gibi büyük bir borcu Urfa şart­la­rın­da ka­pat­mak im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sa­ra­çoğ­lu’nun ve bir­çok ke­si­min­de ak­lın­da bu­lun­du­ğu bu öneri de­ğer­len­di­re­bi­lir. Ancak yeni bir ta­kı­mın Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek 3-4 yıl da süper lige çık­mak müm­kün ola­bi­lir. Eğer yeni bir kulüp ola­cak­sa Ga­zi­şe­hir Ga­zi­an­tep gibi yö­ne­tim ku­ru­lu zen­gin işa­dam­la­rın­dan oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­kı­mı oluş­tu­ra­cak tek­nik eki­bin ise ta­ma­men pro­fes­yo­nel ki­şi­ler­den oluş­ma­sı ge­re­ki­yor. Eğer bu şart­lar da bir yö­ne­tim ol­ma­ya­cak­sa bo­şu­na kürek çek­me­nin bir ma­na­sı yok. Çok geç­me­den har­ca­na­cak olan pa­ra­lar be­ce­rik­siz bir yö­ne­tim ve tek­nik eki­bin eli­nin al­tın­da eri­yip gi­de­cek­tir. Yeni olu­şa­cak ku­lüp­te çok geç­me­den Şan­lı­ur­fas­por gibi borç yükü al­tın­da bo­ğu­la­cak­tır.
İnşal­lah işi bilen in­san­lar bir araya ge­lir­de ili­mi­zin marka de­ğer­le­rin­den bi­ri­si olan fut­bo­lu güçlü hale ge­ti­rir. Bugün Ur­fas­por marka de­ğe­ri olsa da son za­man­lar­da­ki sahte çek id­di­ala­rı ve sos­yal med­ya­da­ki haciz ha­ber­le­ri ne­de­niy­le gün geç­tik kan kay­be­di­yor.

 
Etiketler: Şan­lı­ur­fas­por, yok, olu­yor,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ocak 2020
Ağaçlar kurudu mu?
1263 Okunma.
12 Ocak 2020
Kayyum elinden geleni yaptı ama…
396 Okunma.
15 Aralık 2019
Şanlıurfaspor düşüyor, geleceği yapılandırın!
424 Okunma.
09 Aralık 2019
Güçleri yetmiyor
505 Okunma.
25 Kasım 2019
Medya'nın toplum üzerindeki etkisi
375 Okunma.
12 Kasım 2019
Tes­cil­li ürün­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­ta kaldı
489 Okunma.
19 Ekim 2019
Urfaspor'a bir darbe daha
408 Okunma.
28 Eylül 2019
İyi ama eksiklikler hayli fazla!
458 Okunma.
19 Eylül 2019
Yeni bir kulüp mü doğuyor?
403 Okunma.
02 Eylül 2019
Şanlıurfaspor’da iletişimsizlik
437 Okunma.
24 Temmuz 2019
Şanlıurfaspor destek bekliyor
398 Okunma.
16 Temmuz 2019
Borç yükü eli kolu bağladı
474 Okunma.
11 Temmuz 2019
Bu yıl lig zor olacak
426 Okunma.
28 Haziran 2019
Yaprak dökümü başladı
444 Okunma.
17 Haziran 2019
Urfalılar, Milli Takımı Urfa'ya bekliyor
676 Okunma.
13 Haziran 2019
Sporu sadece dilde seviyoruz!
539 Okunma.
27 Mayıs 2019
Hala Başkan adayı yok!
738 Okunma.
21 Mayıs 2019
Ağlayarak şampiyon oldular
452 Okunma.
01 Mayıs 2019
Play-off süreci başlıyor
533 Okunma.
25 Nisan 2019
Tokatspor'u yenemiyorsan play-offa çıkma
429 Okunma.
18 Nisan 2019
Şanlıurfaspor hedefe çok yakın
535 Okunma.
15 Nisan 2019
İmkan varsa başarı geliyor
480 Okunma.
11 Nisan 2019
Play-off aşkı devam ediyor
482 Okunma.
01 Nisan 2019
2 yılda büyük bir başarı elde ettiler
566 Okunma.
28 Mart 2019
Şanlıurfaspor’da play off aşkı
563 Okunma.
12 Mart 2019
Şanlıurfaspor kendine geliyor
571 Okunma.
24 Şubat 2019
İnsanlar neden mutsuz?
621 Okunma.
13 Şubat 2019
Şanlıurfaspor’da şampiyonluk artık hayal
746 Okunma.
06 Şubat 2019
Bu oyunla üst lige çıkmak hayal
700 Okunma.
04 Şubat 2019
Çiftçiler zor şartlarda ürün yetiştiriyor
608 Okunma.
24 Ocak 2019
Şanlıurfaspor iyi başladı
722 Okunma.
18 Ocak 2019
İşsizlik ve zamlar
830 Okunma.
15 Ocak 2019
Bir lise düşünün her şeyi üretiyor
797 Okunma.
11 Ocak 2019
Şanlıurfaspor sıkı hazırlanıyor
651 Okunma.
09 Ocak 2019
Yağmur ile eksikleri gördük
575 Okunma.
06 Ocak 2019
Futbolcular tek tek gidiyor
646 Okunma.
30 Aralık 2018
Bakkal dükkanı mı kapatıyorsunuz?
666 Okunma.
21 Aralık 2018
Neden son sıralardayız?
822 Okunma.
19 Aralık 2018
Vekillerimiz neden sessiz?
723 Okunma.
17 Aralık 2018
Şanlıurfaspor ilk yarıyı umutlu kapattı
647 Okunma.
13 Aralık 2018
Kader maçlarında ilki tamam sırada ikincisi var
737 Okunma.
04 Aralık 2018
Kader maçlarını alırsak en güçlü aday olacağız
757 Okunma.
22 Kasım 2018
Hastaneden güzel uygulama
939 Okunma.
12 Kasım 2018
Biri yendi, diğeri yenildi
862 Okunma.
05 Kasım 2018
Kan değişikliği takıma yansıdı
759 Okunma.
29 Ekim 2018
4 hafta sonra galip geldiler
802 Okunma.
27 Ekim 2018
İyilikten maraz doğmaz
696 Okunma.
23 Ekim 2018
Şanlıurfaspor’da çöküş devam ediyor
801 Okunma.
17 Ekim 2018
Şanlıurfaspor galibiyete odaklandı
720 Okunma.
09 Ekim 2018
Maddi sıkıntılar sahaya yansıdı
897 Okunma.
05 Ekim 2018
Şanlıurfaspor yönetimi çıkmaza girdi
810 Okunma.
24 Eylül 2018
Şanlıurfaspor iyi yolda ancak...
989 Okunma.
12 Eylül 2018
Kalitesiz ekmeğe yine zam geldi
1248 Okunma.
07 Eylül 2018
Şanlıurfaspor bu yıl adından söz ettirecek gibi
820 Okunma.
15 Ağustos 2018
Büyükşehir projeleri
1238 Okunma.
30 Temmuz 2018
Kanlı Ay tutulması ve hurafeler
1142 Okunma.
28 Temmuz 2018
Şanlıurfaspor bekleneni verecek mi?
818 Okunma.
21 Temmuz 2018
OHAL kalktı evlilik programları başlayacak mı?
1105 Okunma.
19 Temmuz 2018
En ufak olayda celallenen bir milletiz!
848 Okunma.
07 Temmuz 2018
Güneş enerjisi
1220 Okunma.
04 Temmuz 2018
GDO mu Cep Telefonu mu?
959 Okunma.
02 Temmuz 2018
Yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz
849 Okunma.
21 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi
988 Okunma.
07 Haziran 2018
Şanlıurfa'da külünçe telaşı
1277 Okunma.
01 Haziran 2018
Şanlıurfaspor'da yeni yapılanma
1135 Okunma.
07 Mayıs 2018
Şanlıurfaspor’da rota play off
1765 Okunma.
29 Nisan 2018
Şanlıurfaspor'un umudu diğer takımlarda
1187 Okunma.
25 Nisan 2018
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri
1004 Okunma.
20 Nisan 2018
Erken seçim çok erken geldi
1075 Okunma.
16 Nisan 2018
Şampiyonluğa son adımlar
1127 Okunma.
05 Nisan 2018
Nüfus müdürlüğünde sıra çilesi
1152 Okunma.
26 Mart 2018
Günümüz sinema kültürüne bakış
1251 Okunma.
24 Mart 2018
Zorlu virajı geçebilecekler mi?
1053 Okunma.
16 Mart 2018
İnsanlığın yarası: Halepçe Katliamı
1352 Okunma.
12 Mart 2018
Hayatımıza nasıl yön vereceğiz?
1217 Okunma.
07 Mart 2018
Toplum nereye gidiyor
1319 Okunma.
06 Mart 2018
Şanlıurfaspor varlık gösteremedi
1075 Okunma.
28 Şubat 2018
Şanlıurfaspor'dan altın değerinde 3 puan
1127 Okunma.
14 Şubat 2018
Kaybetme lüksümüz yok
1688 Okunma.
02 Şubat 2018
Haydi Urfalılar maça
1422 Okunma.
25 Ocak 2018
Basın birlik olursa kuvvet doğar
1419 Okunma.
19 Ocak 2018
Şanlıurfaspor ne yapmalı?
1650 Okunma.
Haber Yazılımı