Yazı Detayı
05 Ağustos 2019 - Pazartesi 10:48 Bu yazı 192 kez okundu
 
Şan­lı­ur­fas­por yok olu­yor
Mehmet Halhalli
mhmthalhallii@gmail.com
 
 

TFF 2.​Lig Beyaz grup­ta bu yıl mü­ca­de­le edecek olan tem­sil­ci­miz Şan­lı­ur­fas­por, maddi sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le yok ol­ma­nın eşi­ği­ne geldi. Ku­lü­bün yak­la­şık 80 mil­yon TL borcu ne­de­niy­le çık­ma­za girdi. Yö­ne­ti­ci­ler borç yükü al­tın­da ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­mez halde sos­yal medya üze­rin­de #Şan­lı­ur­fas­por­Yo­kOl­ma­sın eti­ke­tiy­le mü­ca­de­le ve­ri­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin bu ça­lış­ma­sı bir­çok kulüp ta­ra­fın­dan des­tek ve­ril­di ancak ağır borç ne­de­niy­le bu ya­zı­lar sa­de­ce sos­yal med­ya­da kaldı.

Yö­ne­ti­ci­le­rin ku­lü­bü gir­di­ği çık­maz­dan çı­kar­mak adına her­han­gi bir proje üret­ti­ği­ni söy­le­mek zor. Bu­gü­ne kadar sa­de­ce sos­yal medya üze­rin­den kam­pan­ya yü­rü­ten yö­ne­ti­ci­le­rin bu tavrı bir­çok ke­si­min tep­ki­si­ne neden oldu. Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se gelir ge­ti­recek bir pro­je­niz yoksa neden yö­ne­ti­me aday ol­du­nuz diye sor­mak ge­re­ki­yor. Eğer va­li­lik ve be­le­di­ye­le­re gü­ve­ne­rek aday ol­duy­sa­nız neden ol­du­nuz? Nor­mal şart­lar­da be­le­di­ye­le­rin fut­bol ta­kım­la­rı­na resmi ola­rak des­tek ver­me­si im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sizin bun­la­rı bil­me­niz ge­re­ki­yor. Yıl­lar­dır ar­ta­rak devam eden bu borç­la­ra kimse bir çözüm bu­la­ma­dı­ğı için bu borç yükü artık öde­ne­mez hale geldi.

Şan­lı­ur­fas­por’un eski baş­kan­la­rın­dan Kemal Sa­ra­çoğ­lu, Ur­fas­por’un ka­pa­tı­lıp ye­ri­ne başka bir ta­kım­la devam edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak şu söz­le­ri pay­laş­tı, “Her şeyi bu­ra­ya sarf edecek bil­gi­si­ni de­ne­yi­mi­ni sabah gi­decek ak­şa­ma kadar ça­lı­şa­cak yo­ru­la­cak fut­bo­lu bilen işten ger­çek­ten an­la­yan Urfa'da çok sa­yı­da ar­ka­da­şı­mız var. On­lar­dan bir yö­ne­tim Baş­kan ge­ti­rip al­tı­nı iş adam­la­rıy­la dol­du­ra­lım güçlü bir yö­ne­tim ku­ra­lım. Bir ku­lü­bün para ol­maz­sa da marka de­ğe­ri bit­me­me­li. Ger­çek­ten çık­maz­lar­day­sak bugün bir Ma­lat­ya bir Ga­zi­an­tep gibi bir Er­zu­rum gibi 2. ta­kı­mı­mı­zı oluş­tu­rup Süper lige çı­ka­ra­lım.” di­ye­rek bir çözüm öne­ri­sin­de bu­lun­du.
Bi­rik­miş borç­lar ne­de­niy­le Şan­lı­ur­fas­por yavaş yavaş yok olu­yor. 80 mil­yon TL gibi büyük bir borcu Urfa şart­la­rın­da ka­pat­mak im­kan­sız gö­zü­kü­yor. Sa­ra­çoğ­lu’nun ve bir­çok ke­si­min­de ak­lın­da bu­lun­du­ğu bu öneri de­ğer­len­di­re­bi­lir. Ancak yeni bir ta­kı­mın Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sek 3-4 yıl da süper lige çık­mak müm­kün ola­bi­lir. Eğer yeni bir kulüp ola­cak­sa Ga­zi­şe­hir Ga­zi­an­tep gibi yö­ne­tim ku­ru­lu zen­gin işa­dam­la­rın­dan oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­kı­mı oluş­tu­ra­cak tek­nik eki­bin ise ta­ma­men pro­fes­yo­nel ki­şi­ler­den oluş­ma­sı ge­re­ki­yor. Eğer bu şart­lar da bir yö­ne­tim ol­ma­ya­cak­sa bo­şu­na kürek çek­me­nin bir ma­na­sı yok. Çok geç­me­den har­ca­na­cak olan pa­ra­lar be­ce­rik­siz bir yö­ne­tim ve tek­nik eki­bin eli­nin al­tın­da eri­yip gi­de­cek­tir. Yeni olu­şa­cak ku­lüp­te çok geç­me­den Şan­lı­ur­fas­por gibi borç yükü al­tın­da bo­ğu­la­cak­tır.
İnşal­lah işi bilen in­san­lar bir araya ge­lir­de ili­mi­zin marka de­ğer­le­rin­den bi­ri­si olan fut­bo­lu güçlü hale ge­ti­rir. Bugün Ur­fas­por marka de­ğe­ri olsa da son za­man­lar­da­ki sahte çek id­di­ala­rı ve sos­yal med­ya­da­ki haciz ha­ber­le­ri ne­de­niy­le gün geç­tik kan kay­be­di­yor.

 
Etiketler: Şan­lı­ur­fas­por, yok, olu­yor,
Yazarın Diğer Yazıları
24 Ocak 2020
Ağaçlar kurudu mu?
312 Okunma.
12 Ocak 2020
Kayyum elinden geleni yaptı ama…
168 Okunma.
15 Aralık 2019
Şanlıurfaspor düşüyor, geleceği yapılandırın!
198 Okunma.
09 Aralık 2019
Güçleri yetmiyor
182 Okunma.
25 Kasım 2019
Medya'nın toplum üzerindeki etkisi
154 Okunma.
12 Kasım 2019
Tes­cil­li ürün­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­ta kaldı
261 Okunma.
19 Ekim 2019
Urfaspor'a bir darbe daha
179 Okunma.
28 Eylül 2019
İyi ama eksiklikler hayli fazla!
220 Okunma.
19 Eylül 2019
Yeni bir kulüp mü doğuyor?
171 Okunma.
02 Eylül 2019
Şanlıurfaspor’da iletişimsizlik
194 Okunma.
24 Temmuz 2019
Şanlıurfaspor destek bekliyor
177 Okunma.
16 Temmuz 2019
Borç yükü eli kolu bağladı
254 Okunma.
11 Temmuz 2019
Bu yıl lig zor olacak
190 Okunma.
28 Haziran 2019
Yaprak dökümü başladı
189 Okunma.
17 Haziran 2019
Urfalılar, Milli Takımı Urfa'ya bekliyor
353 Okunma.
13 Haziran 2019
Sporu sadece dilde seviyoruz!
222 Okunma.
27 Mayıs 2019
Hala Başkan adayı yok!
443 Okunma.
21 Mayıs 2019
Ağlayarak şampiyon oldular
225 Okunma.
01 Mayıs 2019
Play-off süreci başlıyor
280 Okunma.
25 Nisan 2019
Tokatspor'u yenemiyorsan play-offa çıkma
217 Okunma.
18 Nisan 2019
Şanlıurfaspor hedefe çok yakın
272 Okunma.
15 Nisan 2019
İmkan varsa başarı geliyor
232 Okunma.
11 Nisan 2019
Play-off aşkı devam ediyor
256 Okunma.
01 Nisan 2019
2 yılda büyük bir başarı elde ettiler
315 Okunma.
28 Mart 2019
Şanlıurfaspor’da play off aşkı
285 Okunma.
12 Mart 2019
Şanlıurfaspor kendine geliyor
312 Okunma.
24 Şubat 2019
İnsanlar neden mutsuz?
381 Okunma.
13 Şubat 2019
Şanlıurfaspor’da şampiyonluk artık hayal
519 Okunma.
06 Şubat 2019
Bu oyunla üst lige çıkmak hayal
465 Okunma.
04 Şubat 2019
Çiftçiler zor şartlarda ürün yetiştiriyor
371 Okunma.
24 Ocak 2019
Şanlıurfaspor iyi başladı
440 Okunma.
18 Ocak 2019
İşsizlik ve zamlar
544 Okunma.
15 Ocak 2019
Bir lise düşünün her şeyi üretiyor
542 Okunma.
11 Ocak 2019
Şanlıurfaspor sıkı hazırlanıyor
395 Okunma.
09 Ocak 2019
Yağmur ile eksikleri gördük
344 Okunma.
06 Ocak 2019
Futbolcular tek tek gidiyor
434 Okunma.
30 Aralık 2018
Bakkal dükkanı mı kapatıyorsunuz?
450 Okunma.
21 Aralık 2018
Neden son sıralardayız?
497 Okunma.
19 Aralık 2018
Vekillerimiz neden sessiz?
490 Okunma.
17 Aralık 2018
Şanlıurfaspor ilk yarıyı umutlu kapattı
405 Okunma.
13 Aralık 2018
Kader maçlarında ilki tamam sırada ikincisi var
487 Okunma.
04 Aralık 2018
Kader maçlarını alırsak en güçlü aday olacağız
523 Okunma.
22 Kasım 2018
Hastaneden güzel uygulama
683 Okunma.
12 Kasım 2018
Biri yendi, diğeri yenildi
584 Okunma.
05 Kasım 2018
Kan değişikliği takıma yansıdı
530 Okunma.
29 Ekim 2018
4 hafta sonra galip geldiler
545 Okunma.
27 Ekim 2018
İyilikten maraz doğmaz
468 Okunma.
23 Ekim 2018
Şanlıurfaspor’da çöküş devam ediyor
561 Okunma.
17 Ekim 2018
Şanlıurfaspor galibiyete odaklandı
498 Okunma.
09 Ekim 2018
Maddi sıkıntılar sahaya yansıdı
657 Okunma.
05 Ekim 2018
Şanlıurfaspor yönetimi çıkmaza girdi
560 Okunma.
24 Eylül 2018
Şanlıurfaspor iyi yolda ancak...
768 Okunma.
12 Eylül 2018
Kalitesiz ekmeğe yine zam geldi
1000 Okunma.
07 Eylül 2018
Şanlıurfaspor bu yıl adından söz ettirecek gibi
582 Okunma.
15 Ağustos 2018
Büyükşehir projeleri
923 Okunma.
30 Temmuz 2018
Kanlı Ay tutulması ve hurafeler
903 Okunma.
28 Temmuz 2018
Şanlıurfaspor bekleneni verecek mi?
588 Okunma.
21 Temmuz 2018
OHAL kalktı evlilik programları başlayacak mı?
880 Okunma.
19 Temmuz 2018
En ufak olayda celallenen bir milletiz!
616 Okunma.
07 Temmuz 2018
Güneş enerjisi
946 Okunma.
04 Temmuz 2018
GDO mu Cep Telefonu mu?
681 Okunma.
02 Temmuz 2018
Yaşam alanlarını ellerinden alıyoruz
625 Okunma.
21 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi
753 Okunma.
07 Haziran 2018
Şanlıurfa'da külünçe telaşı
1046 Okunma.
01 Haziran 2018
Şanlıurfaspor'da yeni yapılanma
873 Okunma.
07 Mayıs 2018
Şanlıurfaspor’da rota play off
1502 Okunma.
29 Nisan 2018
Şanlıurfaspor'un umudu diğer takımlarda
956 Okunma.
25 Nisan 2018
Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri
764 Okunma.
20 Nisan 2018
Erken seçim çok erken geldi
802 Okunma.
16 Nisan 2018
Şampiyonluğa son adımlar
855 Okunma.
05 Nisan 2018
Nüfus müdürlüğünde sıra çilesi
925 Okunma.
26 Mart 2018
Günümüz sinema kültürüne bakış
954 Okunma.
24 Mart 2018
Zorlu virajı geçebilecekler mi?
841 Okunma.
16 Mart 2018
İnsanlığın yarası: Halepçe Katliamı
1113 Okunma.
12 Mart 2018
Hayatımıza nasıl yön vereceğiz?
979 Okunma.
07 Mart 2018
Toplum nereye gidiyor
999 Okunma.
06 Mart 2018
Şanlıurfaspor varlık gösteremedi
836 Okunma.
28 Şubat 2018
Şanlıurfaspor'dan altın değerinde 3 puan
908 Okunma.
14 Şubat 2018
Kaybetme lüksümüz yok
1465 Okunma.
02 Şubat 2018
Haydi Urfalılar maça
1173 Okunma.
25 Ocak 2018
Basın birlik olursa kuvvet doğar
1149 Okunma.
19 Ocak 2018
Şanlıurfaspor ne yapmalı?
1427 Okunma.
Haber Yazılımı